Przejdź do treści

Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą  w Karlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Karlinie - www.bip.ec.karlino.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23.

Status pod względem zgodności z ustawą: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej, część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo (trwają pracę nad konwersją plików do wersji dostępnych cyfrowo),
- część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo (trwają pracę nad konwersją plików do wersji dostępnych cyfrowo),

Data sporządzenia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Juliusz Grudnicki, juliusz.grunicki@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 311 7003. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą  w Karlinie mieści się w 1 lokalu:

Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą  w Karlinie, ul. Pełki 6: wejście do budynku schodami, drzwi jednoskrzydłowe otwierane ręcznie, brak dostępu do budynku dla osób na wózkach inwalidzkich, brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych, korytarz na jednej istniejącej kondygnacji budynku nie posiada na całej swojej długości co najmniej 1,2 m szerokości, wyznaczone miejsce parkingowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych w odległości około 15 m od budynku, w budynku brak jest oznaczeń dotykowych oraz opisów brajlowskich.